หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ฎีกาน่าสนใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ  
แนวทางการปฏิบัติ  
หนังสือเวียน  
ระบบส่งออกค้นหาข้อมูลคดี 
สถิติคดี  
ตัวอย่างแบบฟอร์มศาล  
แผนการตรวจราชการ 
การดำเนินงานด้านงบประมาณ  
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๖๔/๒๕๕๖ ระหว่าง นายถวิล จงสมจิต ที่ ๑ นางเอื้อง เมืองที่รัก ที่ ๒ นางลิ้นจี่ บทเจริญ ที่ ๓ นางวิลาวรรณ ศศิมณฑล ที่ ๔ นางสาวเยาวลักษณ์ หาญธัญพงศ์ ที่ ๕ ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี]

 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอภิวัฒน์ ยางเดิม ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวปนัสญา ชูสาย ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมบัติ ภู่งาม ผู้คัดค้าน]

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๗

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ ๒๓)

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๗
 

 พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ. ๒๕๕๗

 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๙/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเรืองฤทธิ์ ภู่ประเสริฐ ผู้คัดค้าน]

 คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๕/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ผู้คัดค้าน]

 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๙/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๖/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายศรันย์วิทย์ เย็นใจ ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๐/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพะเยาว์ มั่นคง ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๙/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมพงษ์ เกตุนิล ผู้คัดค้าน]

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑/๒๕๕๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายธันว์ ออสุวรรณ ผู้คัดค้าน]

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัย ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในส่วนงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม และของสำนักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในส่วนงบประมาณของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีข้อความขัดหรือแย้งหรือตราขึ้น โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเก้า หรือไม่

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป ..๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่) .. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่) .. ๒๕๕๖
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา [คดีหมายเลขดำที่ อม. /๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. /๒๕๕๖ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายศุภชัยโพธิ์สุ จำเลย] 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 467