สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2559
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6750/2559
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7931/2559
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10392/2559
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2559
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10106/2559
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10316/2559
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4951/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6686/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4503/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7519/2560
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5284/2560
 23. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8908/2560
 24. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8771/2560
 25. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8570/2560
 26. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2561
 27. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019/2561
 28. คำพิพากษาศาลฎีกา 2404/2561
 29. คำพิพากษาศาลฎีกา 1814/2561
@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10753/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7979/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9617/2558
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2559
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6616/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2560
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6060/2560
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3572/2560
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5359/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4755/2560
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6793/2560
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6552/2560
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6947/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6915/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7403/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7672/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2561
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8898/2560
 23. คำพิพากษาศาลฎีกา 2404/2561
 24. คำพิพากษาศาลฎีกา 742/2561
 25. คำพิพากษาศาลฎีกา 1929/2561
 26. คำพิพากษาศาลฎีกา 2033/2561
 27. คำพิพากษาศาลฎีกา 2019/2561
 28. คำพิพากษาศาลฎีกา 2750/2561
การจัดทำคำของบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย
 1. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - ว๙๐ กรณีขอจัดทำโปรแกรม
 2. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - หนังสือราคากลางจ้างที่ปรึกษา
 3. อ้างถึงลำดับที่ ๒ ว๕๐
 4. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - แบบบัญชีราคากลาง
 5. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างบ้านพัก
 6. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ว. ๓๓๕ แนวทางคำขอ
 8. อ้างถึงลำดับที่ ๑ ว ๑๓๖
 9. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมปรับปรุง (สำหรับทุกหน่วยงาน)
 10. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างอาคารศาล
 11. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบงานโครงการจัดหาคอมฯ และการวิจัย
 12. เกณฑ์ราคากลางคอมฯปี พ.ศ.๖๑
 13. หนังสือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ (ว ๗)
การฝึกอบรม
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประจำปี พ.ศ.2561
 1. 03_สำนวนคดีคงค้าง (แก้ไข 20.06.2561)
 2. 01_ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
 3. 01_ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
 4. 01_ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. 01_ศาลจังหวัดเพชรบุรี
 6. 01_ศาลจังหวัดหัวหิน
 7. 01_ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
 8. 01_ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 9. 01_ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
 10. 01_ศาลอื่นๆ
 11. 02_คดีค้างพิจารณา (ทุกศาล)
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

115

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕6๑ นายณัฐศักดิ์ ประทุมแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  พร้อมด้วย เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ให้การต้อนรับ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นายจิระศักดิ์ จันทร์สว่าง นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร นายศักดินา วงศ์ยิ้มย่อง นายกิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย นายวิเชียร ศรีฟ้าวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  นายวีรวัฒน์ ศรีหานาม และนายจำนงค์ เตือนวีระเดช ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  นื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  และได้เดินทางไปสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ  องค์พระปฐมเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย
อ่านข่าว