สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และศาลในภาคต่างๆได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน คู่ความ ผู้มีอรรถคดี ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายชื่อศาลที่ให้บริการดังกล่าว (ชื่อศาลเพิ่มเติมและชื่อศาลเดิม) ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้

อ่านข่าว

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558

@ ประมวลกฎหมายอาญา
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10988/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6011/2558

@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10753/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7979/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9617/2558
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2559

@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10682/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13786/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11198/2558
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 89/2559
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1872/2559

@ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10077/2558

แบบฟอร์ม
คู่มือ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ