สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2559
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6750/2559
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7931/2559
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10392/2559
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2559
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10106/2559
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10316/2559
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4951/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6686/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4503/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7519/2560
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5284/2560
 23. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8908/2560
 24. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8771/2560
 25. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8570/2560
 26. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2561
 27. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019/2561
 28. คำพิพากษาศาลฎีกา 2404/2561
 29. คำพิพากษาศาลฎีกา 1814/2561
@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10753/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7979/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9617/2558
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2559
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6616/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2560
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6060/2560
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3572/2560
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5359/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4755/2560
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6793/2560
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6552/2560
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6947/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6915/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7403/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7672/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2561
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8898/2560
 23. คำพิพากษาศาลฎีกา 2404/2561
 24. คำพิพากษาศาลฎีกา 742/2561
 25. คำพิพากษาศาลฎีกา 1929/2561
 26. คำพิพากษาศาลฎีกา 2033/2561
 27. คำพิพากษาศาลฎีกา 2019/2561
 28. คำพิพากษาศาลฎีกา 2750/2561
การจัดทำคำของบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย
 1. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - ว๙๐ กรณีขอจัดทำโปรแกรม
 2. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - หนังสือราคากลางจ้างที่ปรึกษา
 3. อ้างถึงลำดับที่ ๒ ว๕๐
 4. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - แบบบัญชีราคากลาง
 5. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างบ้านพัก
 6. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ว. ๓๓๕ แนวทางคำขอ
 8. อ้างถึงลำดับที่ ๑ ว ๑๓๖
 9. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมปรับปรุง (สำหรับทุกหน่วยงาน)
 10. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างอาคารศาล
 11. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบงานโครงการจัดหาคอมฯ และการวิจัย
 12. เกณฑ์ราคากลางคอมฯปี พ.ศ.๖๑
 13. หนังสือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ (ว ๗)
แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 4. แบบรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการฯ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับศาล
 5. แบบรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการฯ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับศาลภาค
การฝึกอบรม
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประจำปี พ.ศ.2562
 1. 09_ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. 10_ศาลจังหวัดหัวหิน
 3. 01_ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
 4. 02_ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 5. 03_ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
 6. 04_ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
 7. 05_ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
 8. 06_ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
 9. 07_ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
 10. 08_ศาลจังหวัดเพชรบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พร้อมด้วยเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  
อ่านข่าว