สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2559
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6750/2559
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7931/2559
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10392/2559
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2559
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10106/2559
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10316/2559
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4951/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6686/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4503/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7519/2560
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5284/2560
การจัดทำคำของบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย
 1. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - ว๙๐ กรณีขอจัดทำโปรแกรม
 2. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - หนังสือราคากลางจ้างที่ปรึกษา
 3. อ้างถึงลำดับที่ ๒ ว๕๐
 4. อ้างถึงลำดับที่ ๓ ว๙๐ - แบบบัญชีราคากลาง
 5. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างบ้านพัก
 6. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ว. ๓๓๕ แนวทางคำขอ
 8. อ้างถึงลำดับที่ ๑ ว ๑๓๖
 9. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบกิจกรรมปรับปรุง (สำหรับทุกหน่วยงาน)
 10. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบคำขอโครงการก่อสร้างอาคารศาล
 11. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๖๓ - แบบงานโครงการจัดหาคอมฯ และการวิจัย
 12. เกณฑ์ราคากลางคอมฯปี พ.ศ.๖๑
 13. หนังสือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ (ว ๗)
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประจำปี พ.ศ.2561
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบหมายให้ นายวงศ์สถิตย์ แสงสุก รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ไปร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุน การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน โดยมีนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธารเปิดโครงการ และมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีเด็กและเยาวชนจำนวน ๔๐ คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ กรมการสัตว์ทหารบกค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
อ่านข่าว