สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

27

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธาน   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม

อ่านข่าว

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2559
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6750/2559
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7931/2559
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10392/2559

@ ประมวลกฎหมายอาญา
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10988/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6011/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7414/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8431/2559

@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10753/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13219/2557
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7979/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9617/2558
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2559
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6616/2559

@ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10682/2557
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13786/2558
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11198/2558
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 89/2559
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1872/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6487/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7770/2559

@ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10077/2558

แบบฟอร์ม
  KTB Online / KBANK Online
 1. แบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับโอนระบบ KTB Corporate Online
 2. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล (KTB Corporate Online)

 3. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย
 4. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย

 5. แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560
 6. แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

 7. แบบฟอร์มรายงานผลตามแนวทาง ว 87
 8. แบบฟอร์มรายงานผลตามแนวทาง ว 87

 9. การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบพิจารณาครบองค์คณะและต่อเนื่อง ณ 1 เม.ย. 60
 10. คำอธิบายการกรอกข้อมูลฯ สำหรับศาล
 11. แนวทางการรายงาน
 12. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับศาล
 13. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับศาลเยาวชนฯ

คู่มือ
  การรายงานภาค
 1. กำหนดการรายงานที่ศาลในสังกัดต้องรายงานภาค

 2. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม
 3. รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบประเมินที่ ๑)
 4. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 5. ระเบียบสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
 6. ระเบียบสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ว่าด้วย การรายงานคดีและการรายงานการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖