สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
@ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15610/2558
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12149/2557
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2559
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11410/2557
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2559
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2559
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9728/2558
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2559
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5881/2559
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6750/2559
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7931/2559
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10392/2559
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2560
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2559
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10106/2559
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10316/2559
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4951/2560
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6686/2560
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4503/2560
 20. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3949/2560
 21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7519/2560
 22. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5284/2560
แบบฟอร์ม
แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบ 01-2 และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)
 2. แบบ 01-3 และ 02 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 3. หนังสือเรื่องการจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
 4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหนังสือนำ
 5. ปกแบบแผนความต้องการฯ
 6. แบบ 01-1และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร)
 7. แบบ 01-4 และ 02 และ 03 (ครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ)
 8. แบบ 01-5 และ 02 (ครุภัณฑ์อื่นๆ)
 9. แบบ 04 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. รายละเอียดแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับศาลชั้นต้น
 2. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 5. แบบรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

96

เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๑๓๖  ปีวันศาลยุติธรรม”  และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง เนื่องในวันศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๖ ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ข้าราชการฝ่ายตุลาการในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ศาลจังหวัดนครปฐม  ศาลแขวงนครปฐม  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมงาน ณ ศาลจังหวัดนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
อ่านข่าว