สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
แบบฟอร์ม
แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบ 01-2 และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)
 2. แบบ 01-3 และ 02 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 3. หนังสือเรื่องการจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
 4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหนังสือนำ
 5. ปกแบบแผนความต้องการฯ
 6. แบบ 01-1และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร)
 7. แบบ 01-4 และ 02 และ 03 (ครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ)
 8. แบบ 01-5 และ 02 (ครุภัณฑ์อื่นๆ)
 9. แบบ 04 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. รายละเอียดแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับศาลชั้นต้น
 2. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 5. แบบรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธาน   ในพิธีเปิด “โครงการบรรพชาสามเณรเนื่องในวันมาฆบูชาและฝึกวินัย” เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โดยมี คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี  ศาลแขวงราชบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงราชบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ  มีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน
อ่านข่าว